سوپ جو و قارچ الیت

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رشته سوپی 500گرمی خوشنام

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

آش رشته180گرمی الیت
الیت

مشخصات محصول وزن : 180 - شماره پروانه بهداشت : 56/16266 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوپ سبزیجات الیت
الیت

مشخصات محصول وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/16099 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

۱۴ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوپ قارچ الیت
الیت

مشخصات محصول وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/13326 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوپ جو وقارچ 60گرمی الیت
الیت

مشخصات محصول وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/16265 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۳,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

سوپ جو الیت
الیت

مشخصات محصول وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/13322 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

۱۴ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوپ مرغ 60گرمی الیت
الیت

مشخصات محصول وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/13325 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوپ مرغ و ورمیشل 61 گرمی الیت
الیت

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13323 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلیم الیت مقدار 75 گرم
الیت

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13323 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوپ مرغ و ذرت الیت
الیت

مشخصات محصول وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/13738 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر 200 میلی لیتر - انرژی: 90.68 - چربی: 1.69 - نمک: 0.06

ناموجود

سوپ قارچ آمون مقدار 65 گرم
آمون

مشخصات محصول وزن : 65گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/11182

ناموجود