کره حیوانی پاستوریزه میهن 25 گرم
میهن

۵ %
تخفیف

۱,۴۰۰ تومان

۱,۳۳۰ تومان

جزئیات کالا

کره حیوانی پاستوریزه میهن 50 گرم
میهن

۵ %
تخفیف

۲,۳۰۰ تومان

۲,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

کره حیوانی پاستوریزه میهن 100 گرم
میهن

۲ %
تخفیف

۴,۶۰۰ تومان

۴,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا